UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

WALNE ZGROMADZENIE

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,

3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

4. rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu z lustracji z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,

6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

10. uchwalanie zmian statutu Spółdzielni,

11. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystąpienia Spółdzielni do związku spółdzielczego, wystąpienia ze związku oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

13. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

14. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

15. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

16. podejmowanie uchwał w trybie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na piśmie lub poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w poszczególnych administracjach lub pocztą elektroniczną.