UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

 

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji powyższego procesu rekrutacji* lub/i przyszłych procesów* rekrutacyjnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „SILESIA” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04). *proszę wskazać odpowiednio, w zależności czy są Państwo zainteresowani wzięciem udziału tylko w tej lub także przyszłych rekrutacjach.

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy.

1) Zakres danych: przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) lub innych aktów prawnych (według wymogów ogłoszenia) oraz pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) podane w zgłoszeniu rekrutacyjnym na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody.

2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” z siedzibą w Katowicach, ul. Głuszców 9, 40-668 Katowice, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125752, NIP: 6340003590, (SM SILESIA).

3) Kontakt z inspektorem ochrony danych SM „SILESIA”: Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem ochrony danych SM „SILESIA” pod adresem e-mail: iodo@smsilesia.pl

4) Cele i podstawa przetwarzania: W ramach prowadzonej rekrutacji, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

- udokumentowania przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO); 

- wewnętrznych celów administracyjnych SM „SILESIA”, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku nawiązania wstępnej współpracy Pani\Pana dane mogą być przetwarzane także w celu skierowania na badania lekarskie, stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2067 z dnia 19 grudnia 2016 r. z późn. zm.).

5) Odbiorcy danych: Dane osobowe pozyskane w toku rekrutacji mogą zostać przekazane portalom rekrutacyjnym oraz operatorowi poczty elektronicznej.

6) Okres przechowywania: Dane osobowe przetwarzamy do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub nie dłużej niż przez okres 2 lat, gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach. Ponadto Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres do 3 lat. Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

7) Pouczenie o prawach: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9) Prawo do skargi: Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza obowiązujące przepisy prawa.

10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.

11) Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody w formie pisemnej lub w formie elektronicznej bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.