UWAGA ! Witryna korzysta z plików cookie wyłącznie dla Twojej wygody i służą jedynie do identyfikacji bieżącej sesji .
Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w tym miejscu!
SM SILESIA

Przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny

Katowice, dnia 22.07.2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” ul. Głuszców 9 w Katowicach informuje wszystkich zainteresowanych, że

dnia 7 sierpnia 2024 r. o godzinie 15:15

w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny nr 12 przy ul. Radockiego 274 w Katowicach - umowa najmu instytucjonalnego na okres 3 lat.


Pisemne oferty należy składać w terminie do
dnia 06.08.2024 r. na adres Spółdzielni:
40-668 Katowice, ul. Głuszców 9.

Oferta winna zawierać dowód uiszczenia na rzecz Spółdzielni wadium w kwocie 1.500,00 zł (słownie: jedentysiącpięćsetzłotych)

na rachunek Sp-ni: PKO BP I O/K-ce 76 1020 2313 0000 3402 0023 9954.
Lokal mieszkalny jw. o powierzchni użytkowej 35,71m2 składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego
w przedpokoju,
łazienki z ubikacją i przedpokoju, usytuowany jest na II piętrze, w X-piętrowym budynku.

Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym:

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU=65,71 kWh/(m2 ·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK=85,51 kWh/(m2 ·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi:EP=74,67 kWh/(m2 ·rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: Eco2=0,0289 t CO2/(m2 ·rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: UOZE=0,00%


Ceną wywoławczą w przetargu będzie stawka czynszu najmu w wysokości 37.14 zł/m2 + media
(woda, CO
i opłata za wywóz nieczystości).

Kaucja zabezpieczająca to 6- krotność miesięcznego czynszu obliczonego według wylicytowanej stawki

czynszu – wymagana wpłata do

14-u dni od daty wygranego przetargu.

Termin zawarcia umowy najmu instytucjonalnego do 14-u dni od daty wygranego przetargu.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją „Odrodzenia
ul.
Radockiego 152, tel. 32/2061-126.
Wzór umowy najmu instytucjonalnego do wglądu w Dziale Członkowskim (pokój nr 2).


Zastrzegamy, że wadium przypadnie w całości na rzecz Spółdzielni, jeśli składający ofertę nie przystąpi do

przetargu lub jeżeli, pomimo wygranego przetargu nie zawrze umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski Spółdzielni (pokój nr 2), nr tel. 032/2028034 wewn. 2.

 

 

Przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny

Katowice, dnia 22.07.2024 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SILESIA” ul. Głuszców 9 w Katowicach informuje wszystkich zainteresowanych, że

dnia 7 sierpnia 2024 r. o godzinie 15:00

w siedzibie Spółdzielni odbędzie się przetarg w formie aukcji dot. stawki czynszu najmu na lokal mieszkalny nr 83 przy ul. Gen Jankego 116 w Katowicach - umowa najmu instytucjonalnego na okres 3 lat.


Pisemne oferty należy składać w terminie do
dnia 06.08.2024 r. na adres Spółdzielni:
40-668 Katowice, ul. Głuszców 9.

 

Oferta winna zawierać dowód uiszczenia na rzecz Spółdzielni wadium w kwocie 1.500,00 zł

(słownie: jedentysiącpięćsetzłotych)

na rachunek Sp-ni: PKO BP I O/K-ce 76 1020 2313 0000 3402 0023 9954.

Lokal mieszkalny jw. o powierzchni użytkowej 72,12 m2 składa się z czterech pokoi, kuchni, łazienki,

ubikacji, przedpokoju, usytuowany jest na X piętrze, w X-piętrowym budynku.

Dla lokalu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, w którym:

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową wynosi: EU=91,96 kWh/(m2 ·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową wynosi: EK=137,93 kWh/(m2 ·rok)

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną wynosi:EP=133,70 kWh/(m2 ·rok)

Jednostkowa wielkość emisji CO2 wynosi: Eco2=0,04 t CO2/(m2 ·rok)

Udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową wynosi: UOZE=0,00%


Ceną wywoławczą w przetargu będzie stawka czynszu najmu w wysokości 29,23 zł/m2 + media
(woda, CO
i opłata za wywóz nieczystości).

Kaucja zabezpieczająca to 6- krotność miesięcznego czynszu obliczonego według wylicytowanej stawki

czynszu – wymagana wpłata do 14-u dni od daty wygranego przetargu.

Termin zawarcia umowy najmu instytucjonalnego do 14-u dni od daty wygranego przetargu.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim telefonicznym porozumieniu się z Administracją „Południe
ul.
Fredry 5, tel. 32/2029-002.
Wzór umowy najmu instytucjonalnego do wglądu w Dziale Członkowskim (pokój nr 2).


Zastrzegamy, że wadium przypadnie w całości na rzecz Spółdzielni, jeśli składający ofertę nie

przystąpi do przetargu lub jeżeli, pomimo wygranego przetargu nie zawrze umowy najmu.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyn.

Bliższych informacji udziela Dział Członkowski Spółdzielni (pokój nr 2), nr tel. 032/2028034 wewn. 2.

 

Zatwierdzenie planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni

W dniu 20.03.2024r. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 4/24 został zatwierdzony Plan gospodarczo- finansowy Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”” w Katowicach na rok 2024.

Ze względu na obszerność przedmiotowego planu prezentujemy tylko zestawienia zbiorcze dot.:

- funduszu remontowego

- gospodarki nieruchomościami

- pozostałej działalności spółdzielni

Plan jest dostępny do wglądu po zalogowaniu na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce plan gospodarczo – finansowy.

Przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni na terenie osiedla Odrodzenie

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach, ul. Głuszców 9 ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową pielęgnację zieleni na terenie osiedla Odrodzenie w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Administracji Odrodzenie tel. (32) 206 11 26.

Dokumentacja konieczna do składania ofert będzie dostępna w Administracji osiedla w Katowicach przy ul. Radockiego 152, lub drogą elektroniczną tj.: admodrodzenie@smsilesia.pl po wcześniejszym zgłoszeniu.

Przetarg nieograniczony na wykonanie źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SILESIA” z siedzibą w Katowicach ul. Głuszców 9

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Kompleksowe wykonanie dla potrzeb własnych (zaprojektuj i wykonaj) źródeł ciepła dla budynków mieszkalnych przy ul. Poprzecznej 2A-2C, ul. Poprzecznej 4A-4C, ul. Poprzecznej 18-18A, ul. Poprzecznej 20-20B, ul. Jaworowa 36-36 B w Katowicach.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Remontów tel. (32) 20-28-034 wew. 3 lub Działu Inspektorów Nadzoru wew. 6.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie dostępna w siedzibie Spółdzielni w Katowicach przy ul. Głuszców 9 pokój nr 6 lub drogą elektroniczną tj.: remonty@smsilesia.pl po wcześniejszym zgłoszeniu.